go to the content
de  |  en  |  ru  |  ar  |  vn  |  fa  | 
     
DaMOst

Yêu cầu chính trị

Điều luật tuân thủ dân chủ

Điều luật Tuân theo Dân chủ được lên kế hoạch nhằm giúp cung cấp nguồn vốn dài hạn cho các dự án đấu tranh chống lại nạn xâm phạm nhân nhân quyền của con người, chẳng hạn như hỗ trợ các nạn nhân do bạo lực chính trị hoặc ngăn chặn phân biệt chủng tộc.
BMFSFJ và BMI đã xuất bản một tài liệu thảo luận về vấn đề này. Vào ngày 20 tháng 3 năm 2022, chúng tôi đã công bố trong một tuyên bố những gì vẫn có thể được cải thiện từ quan điểm của người di cư Đông Đức.

Demokratiefördergesetz_Stellungnahme von DaMOst zu… (*.pdf-Datei, 408 KB)


Bầu cử quốc gia 2021

Kêu gọi bầu cử liên bang và bầu cử tiểu bang 2021: Từ chối các đảng phân biệt chủng tộc và dân tộc chủ nghĩa!

Aufruf zu bevorstehenden Wahlen 2021 (*.pdf-Datei, 298 KB)


Đức là một quốc gia nhập cư bị chia cắt

Deutschland_ist_ein_geteiltes_Einwanderungsland_86… (*.pdf-Datei, 516 KB)