go to the content
de  |  en  |  ru  |  ar  |  vn  |  fa  | 
     
DaMOst

Nhóm làm việc xuyên quốc gia

DaMOst đã thành lập các nhóm làm việc chuyên gia ở tất cả các Tiểu Bang để xác định rõ công việc và phát triển khả năng hành động của mình.
Điều này đã tập hợp các nguồn  lực và tiềm năng cuả các MO ở Đông Đức và thúc đẩy sự trao đổi các  kiến thức và bí quyết lẫn nhau.

Sự trao đổi liên quan đến chuyên môn và nội dung thông qua sự hợp tác này giữa các Hiệp hội của các Tiểu Bang và các tổ chức thành viên của họ về những thách thức, những vấn đề đặt ra và giải pháp trong các lĩnh vực tương ứng để được tiến hành hoàn thiện hơn.