go to the content
de  |  en  |  ru  |  ar  |  vn  |  fa  | 
     
DaMOst

Hội nghị thường niên

Đó là gì?

Mỗi năm một lần, 50 đại biểu từ năm hiệp hội thành viên của chúng tôi gặp nhau cho hội nghị thành viên hoặc hội nghị hàng năm.
Các tổ chức di cư hội nhập  từng Tiểu Bang có số lượng tham dự chiểu theo qui định trong một Liên bang , và có thể bầu và cử 10 đại biểu theo quyết định chung để tham gia Hội nghị.


Hội nghị thường niên 2022

Die diesjährige Jahreskonferenz findet vom 7. bis 8. Oktober in Berlin statt. Alle Infos und das Programm dazu gibt es hier >>>


Hội nghị thường niên 2021

Hội nghị thường niên năm 2021 diễn ra tại Berlin từ ngày 17 đến 18 tháng 9. Không chỉ, vì cuộc bầu cử Liên bang năm nay, vấn đề quyền bầu cử cho những người không có quốc tịch Đức là một trọng tâm của hội nghị.

Hội nghị thường niên năm 2021 diễn ra tại Berlin từ ngày 17 đến 18 tháng 9. Không chỉ, vì cuộc bầu cử Liên bang năm nay, vấn đề quyền bầu cử cho những người không có quốc tịch Đức là một trọng tâm của hội nghị.

Các chủ đề chính khác của hội nghị là khả năng làm cho những người di cư sống ở Đông Đức có thể nhìn thấy được và nói về kinh nghiệm phân biệt chủng tộc.

Tại đây bạn có thể đọc toàn bộ báo cáo hội nghị (chỉ bằng tiếng Đức)

Tại đây bạn cũng sẽ tìm thấy chương trình của hội nghị thường niên 2021 (chỉ bằng tiếng Đức)


Hội nghị thường niên 2020

Vào năm 2020, hội nghị thường niên của chúng tôi diễn ra từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 10 tại Văn phòng Thủ tướng Tiểu Bang Brandenburg ở Potsdam. Bạn có thể đọc báo cáo của sự kiện tại đây  (chỉ bằng tiếng Đức):