go to the content
de  |  en  |  ru  |  ar  |  vn  |  fa  | 
     
DaMOst

Đại  hội các Thành viên:

Đại hội đồng là đại hội đại biểu. Nó bao gồm tối đa 50 đại biểu từ các hiệp hội thành viên của các tổ chức di cư hội nhập có trụ sở tại các Tiểu bang miền đông Đức.
Các tổ chức di cư có số lượng người tham dự theo Điều lệ cho một tiểu Bang thuộc Liên bang bầu và cử 10 đại biểu theo quy định chung tham dự.


Ban quản trị;

Ban quản trị của Hội gồm 10 người. Tất cả các quốc gia liên bang là thành viên của hiệp hội phải được đại diện trong hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị được bầu bởi Đại hội đồng trong ba năm. Các thành viên của hội đồng quản trị vẫn tại vị sau khi kết thúc nhiệm kỳ cho đến khi hội đồng quản trị mới được bầu.
Ứng cử viên do các tổ chức thành viên đề xuất.

 Ban quản trị làm việc trên tinh thần tự nguyện.

Thành viên thuộc Ban quản trị;

Vorsitzende: Frau Eter Hachmann - Dresdner Ausländerrat


Vorsitzender: Herr Dr. Rubén Cárdenas - Migrationsnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern (Migranet M-V)


Stellvertretender Vorsitzender: Herr Paca José - Landesnetzwerk Thüringen der MOs MigraNetz Thüringen e.V.


Stellvertretender Vorsitzende: Frau Sandler Diana - Migrations- und Integrationsrat Land Brandenburg (MIR e.V.)


Kassenwart: Herr Emiliano Chaimite - Dachverband der Migrant*innenorganisationen in Sachsen (DSM e.V.)


Herr Mohamed Yahya


Herr Hassan Janser


Herr Fouad Abdallah