go to the content
de  |  en  |  ru  |  ar  |  vn  |  fa  | 
     
DaMOst

تاریخچه و تأسیس انجمن مافوق نهاد (سازمان) های مهاجر در آلمان شرقی

تعداد مهاجران در ایالت‌های فدرال جدید به دلایل مختلف بسیار کمتر از ایالت‌های  فدرال قدیمی است.  با این حال، مهاجرت در ایالت‌های فدرال آلمان شرقی هنوز عمدتاً از طریق تخصیص (تعیین شده) صورت می‌گیرد. فقدان اقدامات هدفمند جذب نیروی کار که انگیزه‌های مهاجرت به خارج از شهر ایالت های آلمان شرقی را علی رغم نبود شرایط مکانی فراهم کند.  در مقابل، انگیزه مهاجرت یا اقامت دائم با توجه به بیگانه هراسی موجود، که اخیراً دوباره به شدت افزایش یافته است، کاهش می یابد. حدود ۶/۱۰ میلیون نفر با ملیت خارجی در آلمان زندگی می‌کنند. از این تعداد، حداکثر۶/۰ میلیون نفر در ایالت های فدرال جدید هستند، به همین دلیل است که موضوع مهاجرت تا سال ۲۰۱۴َ واقعاً مورد توجه قرار نگرفت.  مردم بیشتر در مورد مهاجران صحبت کردند تا با مهاجران، و پدیده "بیگانه ستیزی بدون خارجی ها" به طرز چشمگیری قابل مشاهده است.  بنابراین، نمایندگان مدافع منافع نهاد های مهاجر آلمان شرقی موضوعاتی را در دستور کار دارند که با موضوعات ایالت های فدرال آلمان غربی متفاوت است.

 از سال ۱۹۹۷، جلسات و کنفرانس های مختلف  جوامع منطقه‌ای شوراهای مهاجران و هیئت مشاوران خارجی ها از ایالت های فدرال جدید برگزار شده است.  هدف از جمله بیان منافع شوراهای مهاجران شرقی، بحث در مورد چالش ها و مشکلات خاص، و همچنین پتانسیل مهاجران در شرق آلمان و هماهنگی فعالیت ها بود.  در این جلسات، نمایندگان شوراهای مهاجر از مکلنبورگ- فورپومرن، برندنبورگ، زاکسن-آنهالت، زاکسن و تورینگن چندین بار ملاقات کردند.  به دلیل کمبود بودجه مالی برای کنترل و هماهنگی، هیچ شبکه‌سازی نتوانست از این تلاش‌ها به وجود بیاید.

در آغاز سال ۲۰۱۸، تیمی از نمایندگان تمام شبکه های ایالتی آلمان شرقی MO (شورای سخنگوی موقت) برای همراهی در ایجاد یک سازمان مافوق برای نهاد‌های مهاجر آلمان شرقی تشکیل شد.  وظیفه سازمان مافوق این است که از نظر سیاسی موضوعات و نگرانی های آلمان شرقی را در سطح فدرال نمایندگی کند و ویژگی‌های سودمند مهاجرت آلمان شرقی را به اجرا درآورد.

در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۸، اولین کنفرانس نهادهای مهاجر در آلمان شرقی در برلین برگزار شد.  سازمان مافوق نهاد های مهاجر در آلمان شرقی (DaMOst) رسما تأسیس شد.  DaMOst پتانسیل موجود مهاجران را زیر یک سقف جمع می‌کند و بنابراین می‌تواند صدای بلندگوی قوی برای افرادی با پیشینه مهاجرتی باشد که در آلمان شرقی زندگی می‌کنند.  DaMOst نماینده بیش از ۳۰۰ نهاد و فرد با پیشینه مهاجرت در آلمان شرقی است.

اساسنامه

(فقط به زبان آلمانی)

Satzung (*.pdf-Datei, 351 KB)